UA-171140605-1

Berichten januari2021

Algemene Ledenvergadering van Fotokring De Liemers, 21 januari 2021

Het is voor het eerst in 58 jaar dat een ledenvergadering digitaal gehouden wordt in plaats van een fysieke ontmoeting in ons vaste honk. Wie had dat ooit kunnen bedenken? Het blijkt dat de overheid daar wel over nagedacht heeft en bepaald heeft dat, met de verlenging van de tijdelijke wet covit 19, jaarvergaderingen ook in december 2020 en januari 2021 met livestream video rechtsgeldig zijn.

Er stond ons juridisch niets in de weg om deze vergadering dus door te laten gaan. Van de 30 leden van deze vereniging waren er 20 digitaal aanwezig.

De voorzitter vertelt dat hij nog nooit een digitale ledenvergadering heeft voorgezeten maar hij gaat het uiteraard wel doen. Hij instrueert de aanwezigen over de manier waarop we kunnen reageren op degene die op dat moment aan het woord is.

Inhoudelijk gezien is deze algemene ledenvergadering niet significant anders dan andere jaren. Er zijn uiteraard vaste agendapunten zoals de notulen van de vorige vergadering, de controle van de kascommissie en decharge van het bestuur over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar.

Dit jaar is het echter ook tijd voor twee bestuursleden om af te treden. In eerste plaats is dat de penningmeester, Leidy den Boer, die na acht jaar het stokje gaat overdragen aan een nieuwe penningmeester.

Het bestuur heeft de afgelopen maanden al eens goed gekeken wie van onze leden de rol van penningmeester goed zou kunnen vervullen. We zijn uitgekomen bij Hans van den Berg en na een gesprek met Hans wilde hij best wel deze rol op zich nemen. Het bestuur heeft Hans dan ook voorgedragen als nieuwe penningmeester en door een stemming onder de aanwezige leden is dit unaniem bekrachtigd. Welkom Hans als onze nieuwe penningmeester.

In de tweede plaats was ook de secretaris, Aad Slingerland, volgens de statuten aftredend maar nog wel herkiesbaar. Ook Aad is die avond door de aanwezige leden unaniem benoemd tot wederom twee jaar secretaris.

Deze digitale bijeenkomst verliep op zich vlotjes en gedisciplineerd. Er zijn ter plekke nog wat werkgroepen geformeerd en er is een nieuwe webmaster benoemd, te weten Henk Hoogstraten. Dit laatste was nodig vanwege het vertrek van de vorige webmaster.

Deze vereniging staat de komende tijd nog heel wat uitdagingen te wachten. We zijn noodgedwongen het laatste halfjaar alleen maar digitaal met elkaar aan het communiceren en dat gaat niet altijd even makkelijk.

Het is inmiddels ook wel duidelijk dat het merendeel van onze leden de fysieke bijeenkomsten in ons vaste honk is gaan missen. De meeste van de leden van onze fotokring hebben de insteek dat een foto pas echt klaar is als die op papier is afgedrukt en het liefst netjes op een passe-partout is opgepakt. Dat staat nu even haaks op het digitaal presenteren en delen van resultaten. Maar het kan even niet anders.

Een andere grote klus die eraan staat te komen is ons 60-jarig jubileum. Dat is begin 2022. Hoe we daar invulling aan gaan geven is uiteraard mede afhankelijk van de algemene situatie in de wereld rondom het corona verschijnsel. Intussen is er toch een werkgroep samengesteld die zich gaat buigen over de invulling van dit geweldige jubileum.